This is the html version of the file http://w1.402.telia.com/~u40211489/PDF/Texter/MUSEET.PDF.
G o o g l e automatically generates html versions of documents as we crawl the web.

Google is not affiliated with the authors of this page nor responsible for its content.
These search terms have been highlighted:  carl  hartman  erland  nordenskiöld 

Page 1
Museet som bok och fältsituation:
Visionären Erland Nordenskiöld
av Christer Lindberg
© Christer Lindberg. Artikeln är publicerad på spanska som "El museo - como libro y situ-
ación de campo: El visionario Erland Nordenskiöld". In 
Erland Nordenskiöld: investigador y
amigo del indígena
, redaktör J-Å Alvarsson, Abya Yala, Quito 1997.
Inledning
Min enda sträfvan - med undantag för min familj - är att göra det mesta möjliga för kännedo-
men om Sydamerikas kulturhistoria, skrev Nordenskiöld i ett brev till sin gode vän Arvid
Hernmarck. "I Göteborg ämnar jag skaffa mig ett förstklassigt Sydamerikanskt bibliotek. Där
skall jag också skapa en Sydamerikansk samling som alla forskare måste räkna med....Sedan
skall jag skrifva afhandlingar och böcker - och det blir mitt lifsverk" (KB: Nordenskiöld-
Hernmarck, 31/1-1920). Hans entreprenörsskap hade inletts mitt under ett brinnande värld-
skrig - i en tid av förstörelse var Erland Nordenskiölds skapande kanske som allra intensivast.
Han blev till och med en profitör i den meningen att han effektivt utnyttjade de krigförande
ländernas svaga och flukturerande valutor för att få så mycket som möjligt för de pengar han
tiggde ihop. Han hade en vision om att utveckla museets minimala yta till ett fält för undervis-
ning och forskning. Göteborgs Museum erbjöd honom möjligheten och hans strategi kan sam-
manfattas med ett enda ord: 
specialisering. Hans skapelse var i första hand ett renodlat
etnografiskt museum, men dessutom specialiserat på Sydamerikas indianer.
Uppfattningen om museet som en bok öppen för att läsas, men samtidigt som ett
fältantropologiskt mikrokosmos avslöjar det mesta om Nordenskiölds syn på museets funk-
tion. Den rymmer en spänning mellan det fullbordade och det ofullbordade - en dualism som
sammanfaller i en helhet. Här fångas problemet med en publik bestående både av en intresse-
rad allmänhet och de invigda specialisterna. Dikotomin mellan konst och hantverk blir
levande - den som alltid producerar en konstgjord åtskillnad mellan form och funktion.
Någonstans finns också tvivlet - medvetenheten om att den museibaserade antropologin var en
subjektivt skapad profession, precis som teologi eller musikvetenskap. Det hände att Norden-
skiöld "kapitulerade" inför detta problem och jämförde sina samlingar med konst i allmänhet.
Men hans utställningsmetod talade för motsatsen och betydligt rikare är också uttalanden där
han hävdar att "föremålen är dokument till gagn för vetenskapen" (Nordenskiöld 1916). De
frågor om samlandets problematik som Nordenskiöld tog upp i sina artiklar "Våra museer och
folkbildningsarbetet" (1908) och "Ett föregångsmuseum" (1911) är fortfarande aktuella. Att
göra samlingar är ett moment i det etnografiska arbetet - när man skall ställa ut dem uppträder
nya problem. Man ställs inför den klassiska motsättningen mellan särskiljandet av
etnografiska föremål från konst, dvs. representationen av kultur eller estetik. Frågan om vilken

Page 2
publik man riktar sig till - den allmänna eller den specialiserade - blir alltid också aktuell.
Nordenskiölds museala karriär inleddes 1906 som amanuens till Hjalmar Stolpe
vid Riksmuseet i Stockholm. Av Stolpe lärde han grunderna i yrket - att klassificera, doku-
mentera och ställa ut föremål. Det första stora museiuppdraget blev att sammanställa en
förteckning över Riksmuseets etnografiska samlingar, publicerad som 
1DWXUKLVWRULVND 5LNV
PXVHXP .RUWIDWWDG KDQGOHGQLQJ I|U EHV|NDQGH DI 5LNVPXVHHWV (WQRJUDILVND $IGHOQLQJ

(1907). I det korta förordet poängterade museets bristande utrymme på följande sätt: "Besö-
kande böra därför komma ihåg att museet för närvarande snarast är att betrakta som ett öfver-
fylldt magasin, där det varit nödvändigt att ibland ställa upp samlingar nära hvarandra, som ej
geografiskt eller kulturellt höra ihop" (Nordenskiöld 1907:1). Erfarenheterna från expedition-
erna till Sydamerika 1899, 1901-02 och 1904-05 blev den praktiska skolningen av etnografen
medan intendent Stolpe stod för mycket av den teoretiska bildningen. Att arbeta innanför
museets väggar innebär emellertid också att man befinner sig i en styrd miljö - något som den
fritänkande Nordenskiöld hade svårt att acceptera. Precis som sin fader sökte han sina egna
vägar vilket medförde att hans insatser (en missionsutställning 1907 och ett flertal vandring-
sutställningar) inte alltid var uppskattade. Efter Stolpes död förlorade han därför kampen om
intendentsposten till kollegan Carl V. Hartman. Djupt besviken lämnade Nordenskiöld Sverige
för sin fjärde expedition till Sydamerika. På privat initiativ, och med finansiering av Hern-
marck, fick man till stånd en vandringsutställning med ett urval av de tusentals föremål han
förde hem från Bolivia 1909. "Avsikten med vandringssamlingen är att utfylla den bild ur
indianernas liv, som givits genom mitt föredrag om min resa bland indianerna, för att på så sätt
meddela åhörare och åskådare en djupare inblick i ett naturfolks liv" (Nordenskiöld 1912:3).
Trots avsaknaden av institutionell förankring avböjde han ett erbjudande från museet i Phila-
delphia för att senare istället acceptera tjänsten som intendent vid Göteborgs museums
etnografiska avdelning 1913. Den nyvunna positionen intogs på ett ovanligt sätt - med en
begäran om tjänstledighet för expeditionen till Bolivia 1913-14. Det blev alltså först 1915 som
omvandlingen av den lilla kuriosaavdelningen till ett etnografiskt museum inleddes.
Att svensk pionjärantropologi valde museet som vetenskapligt rum var naturligt
eftersom såväl akademier som universitet var mer eller mindre reserverat för naturvetenskap.
Etnografins "praktiska funktion" hade varit intimt förknippad med de geografiska upptäck-
terna där kuriosakabinettet blev ett fysiskt bevis på genomförda bedrifter. Museerna var dessu-
tom på internationell frammarsch - i en tid av stora förändringar kom de att utgöra en
trygghetens sista utpost. Här var tiden och rummet fryst och det var möjligt för besökaren att
beskåda mänsklighetens barndom i det etnografiska museet för att sedan bekvämt förflytta sig
till det tekniska museet där mänsklighetens framtid presenterades. Från att ha varit en förvar-
ingsplats för privata samlingar hade museet under en femtioårs-period förvandlats till ett bild-
ningsinstitut. Att museet inte bara skulle tjäna forskaren och specialisten utan också fylla en
samhällelig funktion var förstås inte en unik tanke hos Nordenskiöld. Det bör istället förstås
som ett medvetande som växte sig speciellt starkt under början av 1900-talet - rötterna hörde
hemma i Upplysningens tidevarv och den positiva synen på massornas deltagande och allmän-
bildning förstärktes genom de efterföljande demokratiseringsprocesserna. Att se museet som
ett socialt instrument med utbildningsfunktion (samlingar som textbok) var en diskussion som
tidigt förts i USA och sedan återkom hos museigrundare som bl.a. von Siebold, Thomsen,
Richter, Weule, Krause och Thilenius (Frese 1960:73). Men trots alla goda föresatser var och
förblev museerna länge en elitinstitution - de privata samlingarna blev publika genom att mas-
sorna släpptes in i lokalerna men väl innanför entrén var de nästan undantagslöst utelämnade i
en värld som endast kunde förstås av specialisten (ibid:73). 

Page 3
 
6NDSDQGHW DY HWW I|UHJnQJVPXVHXP
För Nordenskiöld fick museet tre viktiga funktioner: 1) att bevara föremål till efterkommande
generationer, 2) att tillhandahålla material för forskaren, och 3) att vara en källa för utbildning
och underhållning åt allmänheten (Nordenskiöld 1908:15; cf. Lindberg 1992). Kritiken som
han framförde mot den gamla utställningsmetoden grundades på att föremål måste visas i sitt
kulturella sammanhang. Kabinettmuseerna lät besökaren "gå förlorad" i mängden av föremål
och dessutom gav den ensidiga komparativa utställningsmetoden endast ytliga kunskaper.
"Museerna få...icke vara så förnämt inrättade att hela behållningen av museibesöket är en djup
beundran för museimännens lärdom," menade han (Nordenskiöld 1911:119). Byggandet av ett
museum bör vara praktiskt, enkelt och billigt - med stora magasinsutrymmen och funktionella
utställningslokaler. Ett urval av föremål skall utställas på ett instruktivt sätt medan merparten
av samlingarna hålls magasinerade, dvs. förvarade men inte oåtkomligt nedpackade (Norden-
skiöld 1908:16). Förfarandet med en permanent uställning kompletterad av temporära installa-
tioner var det viktigaste momentet i utvecklingen från kuriosakabinettet till det moderna
antropologiska museet. Gamla tiders kabinettradition hade samtliga objekt uppställda för visn-
ing och när golv-och väggytor inte längre var tillräckligt hängdes föremål ned från taket.
Reformeringen fick smeknamnet "humaniseringen" och var det första tecknet på anpassning
till det publika intresset -användandet av temporära utställningar var en strategi som också
gjorde det möjligt att attrahera utvalda intressegrupper (Frese 1960:129).
Nordenskiöld integrerade olika teoretiska skolor i sin holistiska utställningsme-
tod. Han utgick ifrån den tysk/amerikanska kulturgeografiska modellen där föremålen organ-
iserades efter stam och region. Den geografiska (kulturekologiska) exponeringen förstärktes
med kartor, landskapsillustrationer och folktypsfotografier. Distribution och spridningsvägar
för kulturelementen åskådliggjordes med kartbilder och den tekniska utvecklingen via föremål
i kombination med tabeller och fotomontage. Lärjungen Sigvald Linnés mikroskopstudier av
keramik utnyttjades på ett sådant sätt för att illustrera den tekniska utvecklingen (tidsperspek-
tivet) av lerkärlstillverkning - i montern arrangerades keramikskärvor, fotografier, teckningar,
kartbilder och textrutor (Linné 1932:80; Wassén 1932:fig 6). Etiketterna skall vara upplysande
men lätta att förstå (utan latinska namn i Nordenskiölds ordval) och i nära anslutning bör det
dessutom ligga böcker för vidare studium. Utställningskataloger avfärdade han med motiver-
ingen att de var för dyra för fattiga människor (Nordenskiöld 1908:17, 1911:122). Hans livs-
verk var inte bara ett etnografiskt, utan i lika hög grad, ett socialt projekt.
Visionen om ett "föregångsmuseum" sträckte sig längre än introducerandet av en
instruktiv utställningsmetod - föremålen är alltid döda ting och det krävs att man gör dem
levande. Den målsättningen nåddes till viss del genom att kombinera föremål och illustra-
tioner, men för att nå ända fram måste museet kontinuerligt vara under utveckling (Norden-
skiöld 1911:121). En gyllene regel var att alltid visa upp nyförvärven innan de hamnade i
magasinen. Det krävdes regelbundna föreläsningar av kompetent personal - på dagtid för
skolklasserna och på kvällstid för allmänheten (Nordenskiöld 1908:12). "Säkerligen är alla
eniga om att besök av skolbarn på våra museer i samband med undervisningen i vissa ämnen
är i hög grad lärorikt och väckande. Geografilärarna borde sålunda aldrig försumma, när han
läser med sin klass om främmande utomeuropeiska folk, att med sina elever besöka

Page 4
etnografiska riksmuseet för att visa dem föremål karakteristiska för dessa folks kultur. Reli-
gionsläraren har också på nämnda museum mycket att visa de elever som han meddelar under-
visning i religionshistoria," skrev Nordenskiöld redan under sin amanuensperiod i Stockholm
(GEM: B.6022). Varje museum borde också kunna erbjuda allmänheten ett lånebibliotek, och
för det specialiserade museet gällde det att systematiskt sammanställa ett forskarbibliotek. Ett
sådant arrangemang var naturligtvis endast ekonomiskt möjligt i de stora städerna och för att
fylla folkbildningsbehovet i mindre städer och köpingar krävdes det att museet sammanställde
vandringsutställningar.
Form och innehåll för det etnografiska museet i Göteborg kan alltså i huvudsak
tillskrivas en ensam människas entreprenörskap - men källan till skapandet av detta veten-
skapens rum gick långt utanför byggnadens murar. Om vi grafiskt betraktar tillkomsten av
Göteborgs Etnografiska Museum i en serie av koncentriska cirklar så finner vi Nordenskiöld i
den innersta cirkeln. I fältet utanför kärnan återfinner vi mecenaterna. Utan deras frikostiga
och regelbundna donationer skulle verksamheten snabbt frysas. Vid något tillfälle lyckades
Nordenskiöld säkra stora summor men oftast uppgick beloppen till ett par tusen kronor från
varje bidragsgivare. I den yttersta cirkeln av spindelväven runt etnografiska museet har vi sta-
den Göteborg och dess storartade kultursatsning som påbörjades kort efter sekelskiftet och
sedan tog full fart under perioden 1919-1930. Staden hade vuxit från en gammal köpmannas-
tad till en industrins, varvens och sjöfartens metropol med cirka 200.000 invånare. Som en
biprodukt av den ekonomiska blomstringen fick Göteborg ett dåligt rykte om vara materialis-
tiskt och kulturfattigt. Det Nordenskiöldska experimentet var ett av många som växte fram i
förvandlingen av Göteborg till en kulturstad där ledande industridirektörer, skeppsredare och
bankirer var ivriga konkurrenter i tävlingen om att skänka pengar. Det spirande kulturtänkan-
det präglades av liberalismens anda -resultatet av internationella kontakter, oppositionstän-
kande mot det konservativa Stockholm och inte minst av att man startade från en nollpunkt,
det fanns helt enkelt inga kulturella institutioner med urgamla traditioner. 
'HQ I|UVWD HSRNHQ L *|WHERUJV (WQRJUDILVND 0XVHXPV KLVWRULD
Målsättningen att specialisera museet till Sydamerika och låta de egna samlingarna utgöra
basen hade fullt stöd av Hernmarck som kom att finansiera mycket av verksamheten. Kan du
skapa något helt i fråga om museets sydamerikanska avdelning, göra det till en sevärdhet, så
har du vunnit ofantligt mycket mer än om du samlar smulor från hela världen, menade Hern-
marck (GEM: Hernmarck-Nordenskiöld, 10/4-1916). I en tidningsartikel förklarade Norden-
skiöld "...att det just är genom fullständigheten, som samlingarna från Sydamerika på museet
få intresse för såväl forskning som allmänhet. Det är nämligen icke egentligen indianer jag vill
visa på museets etnografiska avdelning, utan primitiv mänsklig kultur, sådan som den ännu
finnes inom mycket begränsade områden på jorden. Att jag koncentrerat insamlingsarbetet på
Sydamerika beror på praktiska skäl" (Nordenskiöld 1926). Den geografiska avgränsningen
visade sig mycket riktigt vara ett vinnande beslut - den internationella uppmärksamhet som
det lilla museet fick berodde helt på koncentrationen till ett speciellt område (Wassén
1932:239). Trots specialiseringen försatte Nordenskiöld inte något tillfälla att bredda utställn-
ingsmaterialet, bl.a. anordnade han en utställning av afrikanska föremål och fotografier
skänkta av Eric von Rosen, samlade svensk "bondetnografi" på semestern, och övertalade den

Page 5
danske kollegan Kaj Birket-Smith att samla Grönlandssaker för museets räkning (GUB: Nor-
denskiöld-Nordenskiöld 7/2-1917, 10/7-1918; Nordenskiöld-Birket Smith 17/4-1918). När det
gällde svensk allmogekultur bedrev han faktiskt systematisk forskning gällande uråldriga jakt-
och fiskemetoder i västsverige - resultaten publiceras dock aldrig (Linné-Montell 1933:96).
  
Grunden för det "nya etnografiska museet" utgjordes av Nordenskiölds egna
samlingar från resan 1913-14. Nästa nyförvärv kom från patamona, arekuna och andra stam-
mar i Guiana - en donation av Olof Liljewalch (Wassén 1932:240). Under sina resor hade Nor-
denskiöld etablerat kontakter med en rad amatörsamlare vilket ibland gav resultat - en av de
ovanligare metoderna var att sätta upp anslag på krogarna i Brasiliens svenskkolonier med
uppmaningen att samla till Göteborgs Museum. Till exempel anlände helt oväntat en stor sam-
ling vävnader från Cochabamba (KB: Nordenskiöld-Hernmarck 11/12-1917, 16/6-1918). I
Göteborg hade Nordenskiöld också stiftat en givande bekantskap med den tre år yngre bota-
nisten Carl Skottsberg. När denne bordade atlantångaren för att leda den Svenska Pacificexpe-
ditionen 1916-1917 till Juan-Fernandezöarna, Påskön och Chile hade den ivrige Nordenskiöld
avtvingat honom ett löfte om att skaffa samlingar till museet.
Göteborgs museum och dess mecenater hade delvis finansierat den finländske
antropologen Rafael Karstens fältstudier bland jivaros i Equador och Nordenskiöld gick ivrigt
och väntade på både Skottsbergs och Karstens samlingar när han nåddes av ett mycket positivt
besked från Kungliga Vetenskapsakademien. Det mesta av mina samlingar tillhör tyvärr Riks-
museet, hade han skrivit i 
)RUVNnLnJDU RFK lYenW\U L 6\GDPeULND 
. "Voro de förva-
rade på 
en
 plats, skulle de vara de största i världen från denna del av Sydamerika"
(Nordenskiöld 1915:545). Nu beviljades samtliga av hans samlingar deponering i Göteborg.
"På så sätt blir jag i tillfälle att äntligen ge ut en större publikation om samlingarna" (GUB:
Nordenskiöld-Nordenskiöld, 23/12-1918). Resultatet blev den enastående seriepublikationen
Comparative Ethnographical Studies i tio delar (den sista publicerad postumt av Henry S.
Wassén). Museet och samlingarna hade blivit till hans mikrokosmos av ett artificiellt fältar-
bete. Tid och rum fördes samman med hjälp av föremålen, kartorna och böckerna till en
omfattande studie av Sydamerikas kulturhistoria före och efter Columbus.
Expeditionerna hade fört honom i kontakt med ett stort antal indianstammar: I
Chaco bl.a. ashluslay, choroti, mataco, tapiete, toba och tsirakua och i Bolivias nordöstligaste
del stammarna chacobo och itonama. Och på båda sidorna om gränsen mellan Bolivia och
Peru hade atsahuacaindianerna fått påhälsning av den märklige vite mannen. Längs de stora
flodstråken hade han besökt cavina (Rio Beni), cháma (Rio Madidi), chané (Rio Itiyuro i norra
Argentina och Rio Parapiti i Bolivia), chimane (Rio Maniqui), guarayú-pauser, huanyam och
huari (Rio Guaporé), mosetene (Rio Beni), tambopata-guarayo (Rio Tambopata), yamiaca
(Rio Inambari) och yuracáre vid floderna Chapáre och Sécure i Bolivia. Chiriguano- och
churápabostättningarna i närheten av Santa Cruz de la Sierra (östra Bolivia) tillhörde de plat-
ser som Nordenskiöld fullständigt "rensade" på föremål. Genom köp och byten blev samlin-
garna från Bolivia också kompletterade med föremål från siriono-, leco-, maropa-, cayubaba-,
canichana-, baure- och palmellastammarna. Föremålen från Bolivia insamlade under expedi-
tionerna 1901-02, 1904-05, 1908-09 och 1913-14 uppgår till över 20.000 nummer i enlighet
med nedanstående tabeller (Querejazu 1992):
Tabell 1. Erland Nordenskiölds etnografiska och arkeologiska samlingar

Page 6
Tabell 2. Erland Nordenskiölds samlingar vid Folkens Museum Etnografiska, Stockholm
Tabell 3. Erland Nordenskiölds samlingar vid Göteborgs Etnografiska Museum
Nordenskiöld erkände att hans ärolystnad var vad morfinet är för narkomanen. Under sina
resor var han som guldgrävaren som alltid hoppades finna den stora guldådran. "Kanske finner
jag aldrig min stora 'nugget' men jag skall alltid söka den" (KB: Nordenskiöld-Hernmarck, 16/
1-1913). Samlandet var det starkaste giftet som han var beroende av - antingen det gällde
etnografiska föremål eller sällsynta böcker. I dess självklara logik ingick föreställningen om
att komma i besittning av det unika eller extraordinära, det största eller mest fullständiga.
Redan i Nordiska museets källarlokaler 1910 hade Nordenskiöld förnöjt visat sina fynd för
journalister med kommentaren: "Min samling är den största som någonsin hemförts till Sver-
Etnografi
Arkeologi
Totalt
Utbyten
Insamlat
Folkens
Museum
  11.339
  3.119
  14.458
   423
 14.881
Göteborgs
Etnografiska
Museum
   3.048
  2.194
   5.242
  5.242
Malmö
Museum
     53
     53
    53
  14.440
  5.313
  19.753
   423
 20.176
 Etnografiska föremål bestämda till etnisk grupp
     11.334
 Arkeologiska föremål bestämda till plats och region
      3.119
 Icke kulturellt och regionalt identifierade
         5
 Ej längre i museets samlingar
       423
     14.881
 Etnografiska föremål bestämda till etnisk grupp
     3.043
 Arkeologiska föremål bestämda till plats och region
     2.194
 Insamlat av E. von Rosen
         5
     5.242

Page 7
ige...och det bästa med den är att den innehåller alltigenom nya saker, som icke ens Berlins
stora etnografiska museum kan uppvisa motstycken till" (Dagens Nyheter, 13/8-1910). Inom
parantes bör det kanske påpekas att samlandets konst bestod i mer än att enbart föra med sig
tillräckligt med utbytesvaror - Nordenskiölds framgångar tillskrivs hans förmåga att göra sig
omtyckt bland indianerna och att få dessa aktivt intresserade av hans arbete (Linné-Montell
1933:93). Beroendet är hela tiden accelererande - i samma utsträckning som det lilla blir stort
upptäcker samlaren alla luckorna i sin samling. Så fort dessa blivit fyllda uppstår nya och
uppgiften blir oändlig -samlarbegäret tillåter aldrig att samlingen blir komplett. Nordenskiölds
första målsättning var att ge besökaren en helhetsbild av indianska kulturer. Utställningen
skulle så långt det var möjligt illustrera alla aspekter av gruppens liv. Mycket av Norden-
skiölds storhet som museiinnovatör fanns i detta nytänkande - att inte längre enbart ställa ut
praktföremål utan också, tillspetsat uttryckt, ställa ut avfallsprodukterna. Halvfabrikat och
ofullbordade produkter, t.ex. en påbörjad kanot, användes för att illustrera tillverkningsproces-
sen. Även om det inte framgår lika klart av Nordenskiölds skrivande som t.ex. hos Franz
Boas, fanns det i utställningsmetodiken ett betraktande av varje kultur som ett unikt fenomen.
På så sätt kan vi faktiskt tala om en Nordenskiöldsk funktionalism på samma sätt som Robert
Lowie diskuterade en Boasiansk funktionalism (Lowie 1937:131). Tydligt är också att hans
uttryckliga strävan att illustrera föremålens funktion och deras betydelse i en kulturell helhet
utgjorde ett pionjärtänkande - denna teknik fick sitt genombrott i Amerika och Frankrike först
efter andra världskriget (Frese 1960:66).
Nästa steg i den holistiska målsättningen blev att täcka in den Sydamerikanska
kontinenten. Att samla föremål från alla indianska kulturer var naturligtvis en omöjlighet och
Nordenskiöld koncentrerade sig på "typkulturer" för att visa den mänskliga anpassningen i
skilda geografiska regioner. En sammanhängande samling från ett stort område, som ger en
helhetsbild av de olika skiftningarna i kulturen, bli ett viktigt bidrag till att förstå denna kul-
tur" (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 29/7-1926). Den kanske ovanligaste faktorn i
samlandets spiral var behovet att säkra ett större antal föremål av samma sort. För allmänheten
räckte det alltid med att ha tillgång till ett exemplar, men för specialisten krävdes det ibland
flera identiska föremål. För en vetenskaplig föremålsanalys, som t.ex. Nordenskiölds quipus-
studier, krävdes ett mycket stort komparativt underlag.
Samlandets passion gjorde att Göteborgs Museums etnografiska avdelning växte
till ett etnografiskt museum under Nordenskiölds ledning. Gustaf Bolinder förde hem föremål
från motilon, kögaba, chimala och ijca. Karstens stora jivarosamling anlände 1920. Eric Back-
man säkrade dyrgripar från gränslandet mellan Argentina och Brasilien medan Curt
Nimendajú var verksam i Xingu-området. Andra namn som skrevs in i katalogerna var Max
Uhle, doktor W. Krickeberg, pater Gusinde, pater Kopper, Douglas Melin och Walter Roth
(Wassén 1932:240ff; Nordenskiöld 1929; Svenska Dagbladet, 27/2-1932). Nordenskiölds
misslyckande försök med att komma i kontakt med sirionoindianerna innebär inte att museet
saknar samlingar från denna grupp - genom sina kontakter med franciscanmunkarna vid
Guarayú tillfredsställdes behovet (Wassén 1932:247). En annan självklar samlarstrategi var
byteshandeln med andra museer, bl.a. gjordes utväxlingar med Nationalmuseet i Köpenhamn,
Museum of American Indian i New York, Museum für Völkerkunde i Berlin, Pitt Rivers
Museum i Oxford och Vatikanens museum (GEM Korrespondens 1916-1932). Från Linden-
museet i Stuttgart förvärvades dansmasker från nordvästra Brasilien hemförda av Koch-Grün-
berg. Dessa ger inblick i den primitiva människans föreställning om andevärlden, förklarade
Nordenskiöld, och leder vårt museum vidare mot utvecklingen till en bok där de besökande på
ett mycket åskådligt sätt kan få lärdom om primitiv kultur (Nordenskiöld 1916). Femton år

Page 8
senare skulle han på nytt få tillfälle att glädjas över en sändning dansmasker: "År 1930 har
varit ett givande år för Göteborgs museums etnografiska avdelning....Bland nyförvärven mär-
kas först cirka 400 arkeologiska föremål från norra Argentina...Även i en annan stor samling,
som vi tack vare en av Museets vänner förvärvat, spela maskerna en mycket stor roll. Denna
samling är gjord av den utmärkte tysk-brasilianske etnografen Curt Nimendajú bland tucuna-
indianerna vid övre Amazonas. Dessa indianer äro kända genom Spix och Martius berömda
expedition i början av 1800-talet...Det är underligt, huru vi överallt på jorden möta liknande
masker och maskering i samband med ceremonier, som på ett eller annat sätt äro förbundna
med folkens fruktan för de onda andarna. Vi ha här att göra med föreställningar som äro
urgamla och som spritt sig med största lätthet från folk till folk, då de i hög grad tilltalat män-
sklig fantasi...Genom de nya förvärven utfyllas betydande luckor i våra etnografiska samlin-
gar, som så småningom få en kontinuitet, vilken i hög grad höjer deras vetenskapliga värde
och tar bort den bismak av kuriosa, som gärna vidlåter dylika samlingar" (Nordenskiöld
1931). Själv bidrog han till kompletteringen med en sista expedition till Sydamerika 1927,
denna gång till Panama och Colombia. Från chocó- och cunaindianerna sammanställdes en
etnografisk samling (27.27) som uppgår till 1.480 nummer och en arkeologisk samling (27.21)
från Darien på drygt 1.000 nummer (den övervägande delen från Sigvald Linnés utgrävnin-
gar).
I efterhand är det närmast omöjligt att fastställa i vilken utsträckning som Nor-
denskiöld lyckades uppfylla de önskemål han ställde på museet som institution - att det skulle
göra en insats för folkbildningen, samarbeta med skolorna, komma landsbygden till nytta och
se till att besökaren fick behållning av sin visit (Nordenskiöld 1908:15). Att Göteborgs
Etnografiska Museum ifråga om samlingar och dess utställande höll en mycket hög interna-
tionell standard påtalar en samstämmig expertiskår - entusiaster gjorde t.o.m. jämförelser med
Museum für Völkerkunde vilket räknades som mönstermuseum. I sin sammanställning från
1932 anger Wassén att museet hade samlingar från 96 stammar och 64 utgrävningsplatser i
Sydamerika (Wassén 1932:251ff). Om museets estetik gav Paul Rivet omdömet "un Musée
incomparable" och dennes arrangerande av Musée de l'Homme var tydligt inspirerat av Nor-
denskiölds verk (Rivet 1932:296). Nordenskiöld införde speciella visningar för skolklasser
och med tillgång till elektrisk belysning utökades öppettiderna ett par kvällar i veckan. Från
stadens dagstidningar framgår det också att Nordenskiöld konsekvent ställde ut alla nyförvärv
som anlände till museet. Även kravet på ett låne- och forskarbibliotek verkställdes. Huruvida
det ursprungliga önskemålet om att museets skatter också skulle komma landsbygden till godo
verkligen uppfylldes är tveksamt. Det finns inga uppgifter som tyder på att några stora van-
dringsutställningar utgick ifrån Göteborg. En sida som har kritiserats hos Nordenskiöld som
museiman har gällt etikettering av samlingar. Det finns säkerligen en parallell mellan Norden-
skiölds fältanteckningar och hans etikettering - angivandet av kortfattade nyckelord som han
vid behov kompletterade med sina minnesbilder. Som forskare upplevde han sin tid alltför
dyrbar för uppgifter som elever eller assistenter kunde utföra. Trots denna eventuella svaghet
framstår utvecklingen av Göteborgs Etnografiska Museum som kronan i Nordenskiölds entre-
prenörsskap. Han lyckades med sin förutsättning att förvandla kuriosakabinettet till ett cen-
trum för forskare och att göra museet till en lärorik samlingsplats för unga som gamla. Museet
blev en institution i Göteborgs kulturliv och i den processen utvecklade Nordenskiöld både
samlandets och utställandets teknik. Det krävs en viss naivitet för att fullborda sin livsuppgift,
menade han (KB: Nordenskiöld-Hernmarck, 16/1-1913). Skapelsen som han lämnade efter sig
är ett bevis på oändligt mycket mer: specialisering, kunskap, envishet och fantasi. 

Page 9
.lOOKlQYLVQLQJ
Dagens Nyheter, 13 augusti 1910.
Frese, H. H. 
-1960. 
$QWKURSRORJ\ DQG WKH 3XEOLF 7KH 5ROH RI 0XVHXPV
. E. J. Brill. Leiden.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 29 juli 1926.
Göteborgs Etnografiska Museum (GEM)
- Manuskriptsamling B.6022: "Besöken av skolklasser på våra museer."
- Korrespondens 1916-1932.
Göteborgs Universitetsbibliotek (GUB)
- Brevsamling: Nils Erland Herbert Nordenskiöld.
 Kungliga Biblioteket (KB) 
- Deposition 93a, Arvid Hernmarck.
Lindberg, C.
-1992. 
7KH 3LRQHHUV 7KH 5LVH RI $PHULFDQ $QWKURSRORJ\
. Research Reports from the Depart-
ment of Sociology. Lund.
Linné, S.
-1932. "Erland Nordenskiöld." 
'HU :HOWNUHLV
, 3Jg, Heft 3.
Linné, S. & Montell, G.
-1933. "Erland Nordenskiöld." 
<PHU
, Vol 53, No 1.
Lowie, R.
-1937. 
7KH +LVWRU\ RI (WKQRORJLFDO 7KHRU\
. Rinehart & Co. New York.
Nordenskiöld, E.
-1907. 
1DWXUKLVWRULVND 5LNVPXVHXP .RUWIDWWDG KDQGOHGQLQJ I|U EHV|NDQGH DI 5LNVPXVHHWV
(WQRJUDILVND $IGHOQLQJ 
. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Uppsala.
-1908. "Våra museer och folkbildningsarbetet." 
6RFLDO 7LGVNULIW
, Åttonde Årgången, Januari.
-1911. "Ett föregångsmuseum." 
3RSXOlU 1DWXUYHWHQVNDSOLJ 5HY\
.
-1912. 
)|UWHFNQLQJ |YHU HQ YDQGULQJVVDPOLQJ IUnQ 6\GDPHULNDV LQGLDQHU
. Albert Bonniers
Boktryckeri. Stockholm.
-1915. 
)RUVNQLQJDU RFK lYHQW\U L 6\GDPHULND 
. Albert Bonniers Förlag. Stockholm
1915.
-1916. "Dansmasker m.m. från indianerna i Nordväst-Brasilien." 
*|WHERUJV +DQGHOV RFK 6M|
IDUWVWLGQLQJ
, 1 mars.
-1926. "Värdefull etnografisk samling från Palicurindianerna till museet." 
*|WHERUJV +DQ

Page 10
GHOVRFK 6M|IDUWVWLGQLQJ
, 15 januari.
-1929. "Några nyförvärv till Göteborgs museums etnografiska avdelning." 
*|WHERUJV +DQ
GHOVRFK 6M|IDUWVWLGQLQJ
, 30 maj.
-1931. "Intressanta nyförvärv till Göteborgs museums etnografiska avdelning visas från idag."
*|WHERUJV +DQGHOV RFK 6M|IDUWVWLGQLQJ
. 8 januari.
Querejazu Lewis, R.
-1992. Manuskript: "Nordenskiold's Ethnographic and Archeological Collections in Sweden."
Compiled by Roy Querejazu Lewis and Hugo Daniel Ruiz. Edited by Roy Querejazu with the
assistence of Christer Lindberg.
Rivet, P. 
-1932. "Nils Erland Herbert Nordenskiöld." 
-RXUQDO GH OD 6RFLpWp GHV $PHULFDQLVWHV GH 3DULV
,
nouvelle série.
Svenska Dagbladet, 27 februari 1932.
Wassén, H.
-1932. "Le Musée Ethnographique de Göteborg." 
8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO ,QVWLWXWR GH
HWQRORJtD 5HYLVWD
.